NIEL – De Nielse gemeenteraad werd dinsdagavond in kennis gesteld van de resultaten van een vooronderzoek door Audit Vlaanderen bij het gemeentebestuur. Audit Vlaanderen voerde dat vooronderzoek naar aanleiding van een anonieme klacht over mogelijke procedurefouten bij het toekennen van opdrachten aan het consultancybureau Trifinance. Er werd in de klacht ook mogelijke belangenvermenging gesuggereerd aangezien Bart Van der Velde, Open VLD-schepen, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Personeel, sinds mei 2018 ook werknemer van Trifinance is.

Schepen Van der Velde

In het kader van het vooronderzoek werden beslissingen gecontroleerd, ambtenaren geïnterviewd, documenten geanalyseerd en offertes en procedures nagekeken voor een periode van 2014 tot 2020. Na een gedegen onderzoek concludeerde Audit Vlaanderen dat er inderdaad niet altijd de juiste procedures werden gevolgd. Het correct volgen van de procedures bij aanbestedingen is echter in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de administratie. Het gemeentebestuur is zich reeds een tijdje bewust van de historisch gegroeide pijnpunten in haar aankoopbeleid. Audit Vlaanderen merkt immers terecht op dat er hier het voorbije anderhalf jaar reeds belangrijke stappen zijn gezet, er reeds aanzienlijke vooruitgang werd geboekt en dat er reeds in verschillende beleidsdocumenten bovendien wordt bevestigd dat ook hier in de toekomst nog verder stappen dienen gezet te worden, en dit vaak op initiatief van schepen voor personeel Bart Van der Velde.

Voor wat het luik van de mogelijke belangenvermenging betreft stelt Audit Vlaanderen terecht vast dat schepen Van der Velde bij elke beslissing over een toewijzing van een opdracht aan Trifinance de vergadering van het schepencollege heeft verlaten en dus nooit mee heeft gestemd en beslist. Het gemeentebestuur van Niel werkt evenredig samen met alle consultancybureaus die op die markt actief zijn, steeds in functie van het beste aanbod op de markt. Er wordt bovendien ook al sinds 2014 met Trifinance samengewerkt, reeds lang voor schepen Van der Velde aan de slag ging bij het bedrijf. Tenslotte benadrukt schepen Van der Velde met klem dat hij zich in deze dossiers steeds terughoudend heeft opgesteld, dat hij nooit enig persoonlijk voordeel heeft gehaald uit de gunning van opdrachten aan Trifinance en in geen enkel geval ambtenaren op het Nielse gemeentehuis onder druk heeft gezet om opdrachten aan Trifinance te gunnen. Audit Vlaanderen concludeert tenslotte dat de gemeente Niel verder zijn aankoopprocedures moet perfectioneren en dat er geen enkel bewijs te vinden is van deze door de anonieme klager gesuggereerde mogelijke belangenvermenging. Het vooronderzoek wordt dan ook afgesloten en Audit Vlaanderen achtte het niet noodzakelijk een grootschaligere forensische audit op te starten bij een gebrek aan ernstige inbreuken. Open VLD Niel behoudt, als partij, dan ook het volste vertrouwen in schepen Bart Van der Velde, samen trouwens met haar coalitiepartner NV-A Niel.

“Wij betreuren het tot slot ten zeerste deze manier van aan politiek doen. Het is echter ondertussen al duidelijk dat de oppositie deze brief van Audit Vlaanderen zal aangrijpen om een poging te doen om Bart, en in uitbreiding ons allemaal, toch in diskrediet te brengen. Dat mogen en zullen we NIET tolereren. De afgelopen 14 jaar in de gemeenteraad en 11 jaar in het schepencollege heeft Bart altijd het beste van zichzelf gegeven, zonder enige geheime agenda, zonder eigenbelang, altijd met de volle inzet. Zo hebben we dat altijd gedaan in onze ploeg en zo zullen we dat ook blijven doen in de toekomst. We gaan echter niet toestaan dat dat beeld wordt beschadigd door een bewust foute lezing der feiten”, besluit burgemeester Tom De Vries.