schepen Troch

Het college van burgemeester en schepenen keurde in december 2021, op voordracht van schepen voor Woonbeleid Anne Troch (Open Vld), de visietekst “Sociaal Wonen” goed.


Een omgevingsanalyse, waarin de huidige situatie in Niel werd geïnventariseerd, werd in oktober 2021 besproken op een gemeenteraadscommissie, waar aan alle fracties ook om hun input werd
gevraagd. Zoals elders in Vlaanderen staat Niel op het vlak van wonen voor heel wat uitdagingen:

  • De oprichting van één sociale huisvestingsmaatschappij in de Rupelstreek;
  • De aanwezigheid van een verouderd patrimonium dat niet meer voldoet aan de huidige en toekomstige normen inzake energiegebruik;
  • De bevolkingsevolutie in Niel met zowel “groene druk” (toenemend aantal jongeren), als “grijze druk” (toenemend aantal senioren).
  • Betaalbaar wonen voor iedereen.

Het behalen van het “Bindend Sociaal Objectief”, een processie van Echternach?

In 2007 had Niel 222 sociale huurwoningen, de 58 seniorenwoningen, die toen door het OCMW werden verhuurd, niet meegeteld.Door de Vlaamse overheid werd aan Niel een “Bindend Sociaal Objectief” van 64 bijkomende sociale huurwoningen opgelegd, te behalen tegen 2025. Hiermee zou het Vlaams gemiddelde van 6% sociale huurwoningen bereikt worden. 

Inmiddels werden een 30-tal nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd, maar het proces lijkt wel een omgekeerde “processie van Echternach” met één stap vooruit en twee achteruit. Door gebrek aan visie, te weinig financiële middelen en strengere kwaliteitsnormen heeft sociale huisvestingsmaatschappij “De Ideale Woning” beslist om in totaal 56 huurwoningen af te stoten.

Diverse plannen die door het gemeentebestuur op tafel werden gelegd werden door de toekomstige vorming van de nieuwe sociale woonmaatschappij voor de Rupelstreek door de Ideale Woning “on-hold” gezet of vertraagd.

Een ander knelpunt situeert zich op het vlak van de Ruimtelijke Ordening en het verlenen van een omgevingsvergunning voor nieuwe projecten.

De tuinwijk Achturenplein – Jozef Wauterslaan vormt een cultuurhistorisch geheel en wordt als dusdanig beschermd . Dit vormt een hinderpaal voor het oplossen van de grote leegstand van tientallen woningen die niet meer voldoen aan de huidige eisen op vlak van wooncomfort. Maar ook hier neemt “De Ideale Woning” geen verder initiatief.

Enerzijds is er grote leegstand, anderzijds zijn er lange wachtlijsten voor een sociale woning. Daarom dringt schepen Anne Troch aan op snelle actie. De herziening van RUP “Sporthal” kan de basis voor een oplossing vormen. Ook de opmaak van een RUP “Hellegat” moet een nieuw sociaal bouwproject daar mogelijk maken.

Sociaal woonaanbod in een kwalitatieve omgeving.

Niel opteert voor kleine tot middelgrote projecten die zorgen voor een goede sociale mix, daar waar mogelijk in combinatie met nieuwe private initiatieven.  De aanwezigheid van kwaliteitsvolle publieke groene ruimten in de onmiddellijke woonomgeving is zeer belangrijk.

De traditionele sociale en private woningmarkt biedt niet altijd een afdoende antwoord op woonbehoeften van jonge gezinnen, alleenstaanden, senioren of kwetsbare doelgroepen. Het is zinvol om te onderzoeken  welke mogelijkheden alternatief of experimenteel wonen kunnen bieden. Zorgwonen, co-housing,  tiny houses, wooncoöperaties zijn initiatieven die een antwoord kunnen bieden op de betaalbaarheid van wonen, maar daarnaast ook nog een ander doel hebben namelijk het tegengaan van vereenzaming en isolatie.

Via het gemeentelijk toewijzingsreglement kunnen we bepaalde woonentiteiten koppelen aan een specifieke doelgroep. In Niel hebben we specifiek voor senioren 28 flatjes in de Volkenbondstraat en worden 31 seniorenappartementen voorzien in het Nielderhoff. Daarnaast wil Pegode 16 sociale woongelegenheden bouwen voor mensen met een beperking.

Het gemeentebestuur blijft zich inzetten op het detecteren van leegstand. Waarbij de eigenaar helpend benaderd wordt door de werking van het Sociaal Verhuurkantoor bekend te maken, maar daarnaast ook bestraffend door een belasting op leegstand te heffen.

Niet alleen sociale huur, ook aandacht voor sociale koopwoning.

Ondanks het belang van een sociaal huuraanbod, lijkt ons de verwerving van een eigen woning een duurzamere oplossing van de huisvestingsproblematiek. Een sociale koopwoning vormt hierbij een mogelijkheid voor jonge gezinnen met een beperkt budget. Het is spijtig dat de Vlaamse Regering enkele jaren geleden de betoelaging van sociale koopwoningen stopzette. Toch wenst het gemeentebestuur te onderzoeken of het haalbaar is om nieuwe initiatieven uit te werken om jonge startende gezinnen te helpen een betaalbare koopwoning te verwerven.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van huisvesting wordt steeds problematischer. Aankoopprijzen en huurprijzen van woningen blijven stijgen. Bouwmaterialen voor nieuwbouw of renovatie worden gevoelig duurder. Op de financiële markten zien wij rentestijgingen. En last but not least, door het afschaffen van de “woonbonus” nam de Vlaamse Overheid een belangrijke fiscale stimulans (en financiële steun) weg.

Een gemeentelijke overheid heeft weinig of geen mogelijkheden hierin tussen te komen. Wel kan de bevolking o.a. via het gemeentelijk woonloket informatie krijgen over o.a. goedkope woonleningen, subsidies en premies.

Om o.a. uitbuiting via “huisjesmelkers” tegen te gaan en de kwaliteit van huurwoningen te verhogen blijven we inzetten op het afleveren van conformiteitsattesten.

Crisissituaties

Inwoners die in een crisissituatie terecht komen kunnen via de gemeente rekenen op ondersteuning. Hierbij neemt het OCMW een centrale rol op in samenwerking met partners als KINA, CAW Boom-Mechelen-Lier, casusregisseur intra familiaal geweld, Mobilant, burenbemiddelaar,…

Het lokaal bestuur heeft ook ingetekend op de nieuwe ketenaanpak “dak- en thuisloosheid” van CAW Boom-Mechelen-Lier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *