Programma 2018

Verkiezingen 2018 Verkiezingsprogramma

 

 

Sterk werk van een sterk team

“Mijn Open Vld-team heeft de voorbije zes jaar hard gewerkt en heel wat verwezenlijkt. De gemeentebelasting daalde, de dorpskern werd mooi heraangelegd, de sporthalomgeving verfraaid,… Kortom we investeerden intensief om van Niel echt die parel aan de Rupel te maken! Maar het werk is nog niet af. Open Vld koestert nog heel wat plannen. Om Niel nog mooier en levendiger te maken.”

Open Vld gaat daarom met een sterk en ambitieus team naar de gemeenteraadsverkiezingen. Tien vertrouwde en elf nieuwe gezichten stellen we aan u voor. De jongste is 26, de oudste 66. Geen dorpsfiguren, maar 21 geëngageerde mensen die met beide voeten op de grond staan en die al iets bewezen hebben in onze gemeente. Elf mannen en tien vrouwen, een sterk team dat zich samen, schouder aan schouder, dag na dag wil inzetten voor Niel én voor u, beste Nielenaar.

Namens het team van Open Vld Niel,
Tom De Vries
burgemeester

 

 

8 speerpunten om Niel nog beter te maken

We staan klaar om Niel nog beter te maken. Onze voorstellen stellen we graag voor rond 8 speerpunten. U kan ze hieronder lezen. Wij hebben onze voorstellen ook gebundeld in verschillende burgerkranten. Die kan u hier lezen.

1. Een modern en duurzaam Niel

Niel was vroeger het lelijke eendje van de streek.  Dat is helemaal gewijzigd door het harde werk van de afgelopen jaren door onze ploeg!  Straten en pleinen werden heraangelegd en ons patrimonium sterk gemoderniseerd. Het resultaat mag er dan ook zijn. Niel heeft de sterkste vooruitgang gekend van alle Rupelgemeenten, en dit onder het bestuur van burgemeester Tom De Vries van Open Vld.

Natuurlijk is het werk nog niet af. Graag willen we volgende legislatuur volgende zaken realiseren voor een modern en duurzaam Niel:

 • Uitvoeren van het Burgemeestersconvenant in de strijd tegen de CO²
 • Een Klimaatraad als vervanger van de Milieuraad, geleid door een klimaatschepen, die waakt over de Burgermeesterconvenant, het terugdringen van de CO2 en het energievriendelijk maken van de openbare gebouwen en de openbare ruimte
 • LED-verlichting in alle Nielse straten tegen 2025.
 • We vergroenen onze vloot verder met elektrische (deel)voertuigen voor de gemeentelijke diensten
 • We maken de gemeentelijke gebouwen verder energieneutraal
 • We stappen in in een project van Zonnedelen: we laten burgers mee investeren en participeren in de opbrengst van zonnepanelen op enkele gemeentelijke gebouwen. Zo kan iedereen zonnepanelen ‘bezitten’ ook als in zijn persoonlijk dak niet geschikt.
 • Door in het centrum meer in te zetten op stappen en trappen dringen we het autogebruik voor korte verplaatsingen terug en verlagen we de NOx-uitstoot.
 • Een nieuw circulatieplan, met als doelstellingen meer verkeersveiligheid, meer leefbaarheid en minder NOx-uitstoot, moet worden uitgerold
 • We bekijken of we met onze verkeerscamera’s onze eigen lage emissiezone kunnen instellen in het centrum van de gemeente.

2. Een proper en gezellig Niel

Door de heraanleg van gezellige pleintjes en straten maakten we Niel gezellig. Maar ook met andere maatregelen zoals de kerstversiering en de bloemenmanden maakten we van Niel een propere en gezellige gemeente

 • Een heraanleg van de Heideplaats en omgeving, zodat dit een even gezellig plein wordt als aan de kerk. Het Elisabethplein zien we als een groen plein waarop kan gespeeld worden. We ontwikkelen eerst een totaalvisie voor gans dit gebied om vervolgens gefaseerd te heraanleggen.
 • Antwerpsestraat en Boomsestraat zijn zeer recent gemeentelijke wegen geworden. Deze moeten nu prioritair vernieuwd worden om deze belangrijke as terug aantrekkelijk, leefbaar en verkeersveiliger te maken. Aandacht voor de zwakke weggebruiker: voldoende brede voetpaden, groen, fietspaden waar het kan (helaas is de baan erg smal, minder dan 10 meter op verschillende plaatsen). We trachten ook de aanliggende versleten straten ( Kerkstraat, Albertstraat,… mee aan te pakken).
 • De lelijke loods wordt afgebroken aan het station en we maken er een groen plekje van gecombineerd met fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Zo krijgen we meer mensen op de trein.
 • Alle straten met een riolering ouder dan 1950 willen we ook graag heraanleggen zoals Vaartstraat, Vrijheidstraat, Stationsstraat.
 • Er wordt een Masterplan voor de heraanleg van de gemeentelijke begraafplaats opgemaakt en uitgevoerd, inclusief een volledige renovatie en uitbreiding met een afscheidsruimte van het oude dodenhuisje.
 • Sfeerverlichting of -versiering op de grote feestdagen zoals Kerstmis, Valentijn, Pasen
 • Sluikstorten pakken we aan via de Rupeltornado’s (een sociaal project in samenwerking met Vlotter): zo ruimen we minstens 2 keer per week verschillende buurten op
 • Meldingen via de site en via de NielApp correct en snel oplossen en beantwoorden
 • We proberen straten, wijken en buurten te ondersteunen in het “elkaar kennen en samen leven” door een waaier aan ondersteunende maatregelen
 • We versterken het sociaal weefsel door ook het verenigingsleven te blijven ondersteunen.

3. Een groen en leefbaar Niel

Niel moet groen een leefbaar blijven

 • Niel heeft nood aan een nieuw gemeentelijk structuurplan waarin we, over de partijgrenzen heen, bepalen we ruimten we open willen houden. Zo zijn het visvijvergebied, de Walenhoek, het ganse Nielse Broek en het Hellegatbos (achter de Boomsestraat en de grens met Boom) essentieel om als groene en open ruimte te behouden.
 • We leven inderdaad reeds met veel Nielenaren op een beperkte oppervlakte. Enerzijds dienen we de boel leefbaar te houden. Anderzijds pleit Open Vld ook voor realisme. De demografische Vlaamse groei zal deels mee moeten opgevangen worden. Bovendien vinden wij dat de rechten van grondeigenaars van wat vandaag woonzone is dienen te worden gerespecteerd. Daarom pleit Open Vld voor een slimme verdere verdichting: het juiste bouwproject, op de juiste plaats, met het juiste evenwicht tussen aantal woonentiteiten, groen en publieke functies en met een goede afweging van de mobiliteitseffecten.
 • Elk jaar planten we 100 nieuwe bomen op verschillende plaatsen in onze gemeente, bv onder de vorm van een geboortebos
 • Meer bloemenmanden in het straatbeeld. Daarnaast ijveren we voor meer bebloeming in de verschillende straten: we ondersteunen straten zodat we, samen met de bewoners, de straat fleuriger en kleuriger maken met bloemen. Samen maken we de straat fleuriger
 • Masterplan Openbaar groen: Voor Open Vld zijn er de voorbije jaren op dit vlak onvoldoende stappen gezet. Daarom willen wij de eerste jaren van de nieuwe legislatuur een inhaalbeweging doen, met extra middelen en mensen voor de heraanplant en onderhoud van ons openbaar groen.

4. Een mobiel Niel met een sleutelrol voor de fietser en de voetganger

Mobiliteit is een grote uitdaging in deze tijden.  Daarom wil Open VLD Niel hier sterk op inzetten door middel van volgende maatregelen:

 • We kiezen in het centrum en in de wijken resoluut voor de zwakke weggebruiker met intensief vernieuwde voetpaden, fietspaden, suggestiestroken en fietsstraten en fietsparkings.
 • Door het actieplan Fietspaden werken we de komende legislatuur verder aan meer,betere en veiligere fietspaden en meer fietsstraten.
 • We stimuleren het te voet of met de fiets verplaatsen door tal van acties.
 • We breiden het systeem van de verkeerscamera’s verder uit om op nog meer en verschillende trajecten snelheidscontroles te kunnen doen.
 • Meer treinen op spoorlijn 52 ook in het weekend.
 • De waterbus moet ook Niel bedienen
 • De fiets-o-strade langs spoorlijn 52 dient doorgetrokken te worden richting Antwerpen.
 • We stimuleren private en ontwikkelen onze eigen mobiliteitsdeelsystemen ( deelfietsen, elektrische deelwagens aan openbare gebouwen of in wijken) liefst door op Ruplestreekniveau samen te werken.
 • We ontwikkelen op strategische plaatsen in de gemeente ( station, gemeentehuis, waterbushalte,…) Mobipunten. Dit zijn mobiliteitsknooppunten waar verschillende vervoersmodi makkelijk kunnen gecombineerd worden.
 • We ontwikkelen een nieuwe vrachtwagenparking op het bedrijventerrein langs de Kwaede Wielstraat, waardoor we zwaar verkeer definitief uit de dorpskern weren.
 • We richten, naar analogie met de vrachtwagenparking, op verschillende plaatsen in de gemeente camionettenparkings in. In de rest van de gemeente wordt vervolgens een algemene tonnagebeperking ingevoerd zodat parkeren in de straten wordt voorbehouden voor de buurtbewoners zelf.
 • We verhogen de verkeersveiligheid door onze ‘zwarte punten’ te heraanleggen: komende legislatuur willen we de volgende kruispunten aanpakken: Matenstraat-Uitbreidingsstraat, Boomsestraat-Tunnelweg, Matenstraat-1ste Meistraat en Matenstraat – ‘s Herenbaan.
 • Blijven werken aan verkeersveiligere schoolomgevingen

5. Een financieel gezond en efficiënt Niel

Open VLD heeft de afgelopen legislatuur ene gezond beleid gevoerd met investeringen en een forse lastenverlaging! Deze weg willen we graag verder zetten.

 • We realiseren opnieuw onze eigen Nielse taxshift, waarmee we zaken die we niet willen ( leegstand, krotten, milieuvervuiling,..) meer belasten en zaken die we wel willen (werken, ondernemen, terassen,..) minder belasten.
 • We houden ons budgettair huishouden op orde en creëren maximaal ruimte om intensief te blijven investeren in onze publieke ruimte en patrimonium.
 • We maken onze organisatie verder efficiënter, klantvriendelijker en digitaler.
 • Je moet alle documenten online kunnen aanvragen: een digitaal bezoek aan het gemeentehuis 24 uur op 24, 7 dagen op 7 is dan mogelijk.
 • We digitaliseren ook andere processen: de webshop verder uitbouwen, afspraken maken, inschrijven voor gemeentelijke activiteiten, meldingen doen, etc.
 • We gaan voor moderne, dus meer digitale bovenop de fysieke, inspraak: we pleiten voor een schepen van participatie zodat bij elk belangrijk project nog meer betrokkenheid ontstaat.

6. Een veilig Niel

Een veilig Niel dat betekent samenwerken rond veiligheid met politie, brandweer, de Rode Kruis-afdeling, onze BIN’s.

 • Het behoud van onze Nielse brandweerkazerne zoals dat effectief in het beleidsplan staat van de Brandweerzone Rivierenland
 • We verhogen het budget voor de politiezone Rupel om zo meer blauw op straat te krijgen ( interventie, recherche en wijkagenten).
 • Verder intensief ondersteunen van onze Rode Kruis-afdeling
 • Verder uitbouwen van onze team gemeenschapswachten om vervolgens eerst met sensibilisering en finaal met GAS-boetes overlast te bestrijden.
 • BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) in alle Nielse straten en met gestructureerde ondersteuning van de Lokale Politie: regelmatige testoproepen, infoverspreiding onder de leden, coaching van de coördinatoren en hun coördinatoren

7. Een levendig Niel waar jong en oud het naar hun zin hebben

Niel moet leven! Jong en oud voelen zich goed als er leuke events zijn, maar ook gezellige pleintjesvom iets te drinken of te eten, waar je kan winkelen of gewoon vertoeven of sporten.

 • De sporthalomgeving is een belangrijke plaats in levendig Niel. Het moet een plek zijn waar iedereen terecht kan en iedereen graag verblijft!
 • Naast het nieuwe jeugdhuis bouwen we een turnhal voor onze turnkring, in combinatie met een gevechtsportenzaaltje en een danszaal.
 • Het buitenterrein van de sporthal verder verbeteren met een heus skatepark, een waterspeeltuin, een picknickweide en bijkomende sportveldjes.
 • Een speeltuintje in elke wijk waar de kleinsten terecht kunnen. De speeltuin van de sporthal hebben we uitgebouwd tot de grootste speeltuin. Deze kunnen we nog verder uitbouwen zodat het een echte aantrekkingspool is voor de jongsten uit onze gemeente
 • We ondersteunen intensief onze Nielse verenigingen zodat ook zij kunnen groeien en bloeien
 • Er komt een masterplan “Lokale economie” met stimulerende en stedenbouwkundige maatregelen om middenstand opnieuw kansen te geven in een herafgebakend winkelstimuleringsgebied langs Emile Vanderveldelaan, Heideplaats en Dorpsstraat.
 • We investeren verder in onze evenementen (Niel Plage, Q-party, ATV-vertellingen, cyclocross, jaarmarkt,…) om van Niel het ganse jaar door een levendige, bruisende gemeente te maken.

8. Een sociaal en warm Niel waar iedereen zich thuis voelt

Voor wie uit de boot dreigt te vallen, moeten we een helpende hand uitsteken. Nielenaren verdienen een tweede kans als ze met tegenslag te kampen hebben.

Daarom kiezen we voor een sociaal en warm Niel, streng maar rechtvaardig, waar we iedereen kansen bieden, maar wel verwachten dat men op z’n minst tracht ze te grijpen. Iedereen moet dus meekunnen in onze Parel aan de Rupel.

 • Het sociaal Huis wordt ook Huis van het Kind
 • De strijd tegen kinderarmoede is een belangrijk issue voor ons: focus op tewerkstelling van de ouders, aanpak van lege brooddozen problematiek en ook de taalachterstand aanpakken.
 • Door middel van intensieve begeleiding proberen we langdurig werklozen naar een nieuwe job te begeleiden. Een job is immer de beste garantie tegen armoede.
 • We kopen laag kwalitatieve, kleine woningen op, breken ze af en brengen ze nadien als nieuwe bouwpercelen op de markt aan een sociaal tarief voor Nielenaren. Zo houden we wonen in Niel betaalbaar.
 • Een jeugdwerker zorgt voor een brugfunctie tussen de gemeente, het jeugdhuis en de jongeren. De jeugdwerker kan als eerste problemen detecteren in het veld.
 • Met naschoolse huiswerkbegeleiding proberen we de studiekansen van onze Nielse jeugd te vergroten.
 • We rollen voor elke doelgroep een specifiek kansenbeleid uit, waardoor iedereen zich aanvaard voelt in Niel en iedereen dezelfde kansen krijgt.
 • Senioren moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.