Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2-1-1024x1024.png
 • Realiseren van de vijf speerpunten van het Burgemeestersconvenant in de strijd tegen de CO2-uitstoot. We evalueren deze constant en sturen indien noodzakelijk bij.
 • Een actieve Milieu- en Klimaatraad als vervanger van de Milieuraad, actief geleid door een klimaatschepen. De klimaatraad waakt over de Burgermeesterconvenant, geeft advies over het terugdringen van de CO2-uitstoot, het energievriendelijk maken van de openbare gebouwen, responsabiliseert en bedenkt zelf acties om Niel groener en duurzamer te maken.
 • Ledverlichting in alle Nielse straten tegen 2030.
 • We vergroenen onze vloot verder met elektrische (deel)voertuigen voor de gemeentelijke diensten. Ook voor de vrachtwagens van de technische dienst proberen we naar een milieuvriendelijk alternatief over te schakelen, doch door steeds op een pragmatische manier de voor- en de nadelen tegen elkaar af te wegen.
 • We maken de gemeentelijke gebouwen via een stappenplan verder energieneutraal.
 • We stappen via Igean in een project van Zonnedelen waar kan (Kerk Van Hellegat?): we laten burgers mee investeren en participeren in de opbrengst van zonnepanelen. Zo kan iedereen zonnepanelen ‘bezitten’ ook al is zijn persoonlijk dak niet geschikt.
 • We helpen de burger in zijn zoektocht naar energievriendelijk leven en wonen. We krijgen hiervoor de ondersteuning van het EnergieK huis en loket van IGEAN.
 • Door in het centrum meer in te zetten op stappen en trappen (zie ook mobiel Niel) dringen we het autogebruik voor korte verplaatsingen terug en verlagen we de NOx-uitstoot.
 • We onderzoeken of we met onze verkeerscamera’s onze eigen (2) lage emissiezone(s) kunnen instellen in onze gemeente om eveneens de NOx-uitstoot terug te dringen. We enten ons LEZ-reglement op de bestaande werkwijze van Antwerpen en/of Gent. De opbrengsten van deze maatregel herinvesteren we in vergroeningssubsidies allerhande (groendaken, vervanging van oude dieselwagen, ontharding, fietsdeelsystemen, …).
 • We rusten de gemeente verder uit met oplaadpunten voor elektrische wagens. We mikken op één bijkomend oplaadpunt per jaar. We evalueren het gebruik en schakelen bij indien noodzakelijk.
 • We planten elk jaar 100 nieuwe bomen aan. Dit kan zowel op het openbaar domein als op privéterrein gebeuren. Onder de kapstok van de actie “Behaag de Rupelstreek” kunnen burgers 1 keer per jaar een aantal soorten bomen kopen van de gemeente. We werken hier met het één kopen, de 2de gratis principe. We ontwikkelen een methodologie waardoor buurtbewoners zelf kunnen aangeven waar in hun omgeving in de openbare ruimte extra bomen of bloemen/planten kunnen bijkomen.
 • De prioriteit bij afvalbeheer is voorkomen, vervolgens sorteren en recycleren met als ultiem doel de afvalberg te verminderen. We stappen hiervoor over naar het DIFTAR-systeem voor gft en restafval waar het “de vervuiler betaalt”-principe centraal staat. We werken hier met sociale correcties en speciale vrijstellingen voor bepaalde doelgroepen (pampers, incontinentie, …) Vooraleer we diftar laten starten werken we eerst een gamma aan flankerende maatregelen uit (compostvaten, compostcursussen, kippen, meer bladmanden, …). We bekijken of er voor senioren een buitenzetdienst kan worden georganiseerd via Vlotter. We bekijken meer in detail de business cases om te bekijken of we, in tegenstelling tot alle andere diftar-gemeentes, toch een wekelijkse ophaling behouden in ruil voor een hoger tarief voor de bijkomende ophaalbeurten.
 • We stimuleren het gebruik van bladmanden bij de bewoners en zorgen voor meer bladmanden in de straten.
 • We behouden het Igean-recyclagepark te Boom. We voeren hier in de eerste helft van 2020 eveneens een actualisatie voor de tarieven in, teneinde de sterk gestegen verwerkingskosten te compenseren. Ook het mobiel recyclagepark zetten we verder, doch willen we het ook een aantal keer peer jaar laten halthouden in Hellegat en de Nielse Maten, ter afwisseling met de Heideplaats.
 • Niel wil intergemeentelijk mee zoeken naar een waterstoftankplaats ergens in de Rupelstreek. Dat kan binnen de schoot van Igean of vanuit andere overkoepelende organisaties zoals Fluvius.

2.      Een modern, proper en gezellig Niel

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3-1024x1024.png
 • We starten asap met de heraanleg van de Heideplaats, inclusief Emile Vanderveldelaan, Elisabethplein, Rupelstraat en Oud Begijnhof, zodat dit een even gezellige, groene en multifunctionele omgeving wordt als het kerkplein. We vormen meteen ook een visie over de Rupelstraat met link naar de rivier. We ontwikkelen eerst een totaalvisie voor gans dit gebied om vervolgens gefaseerd te heraanleggen. Het lopende mobiliteits/parkeeronderzoek zal moeten uitwijzen of een ondergrondse parking haalbaar en/of wenselijk is. Van zodra dit nieuwe winkelkerngebied is heraangelegd kan de verhuis van de winkeliers op de Antwerpsestraat starten. We hebben hier tevens ook de nodige aandacht voor de kapel en de verdwenen Pomp (archeologische screening).
 • Een tweede grote werf deze legislatuur zal de volledige heraanleg van de Matenstraat zijn. Naast de vernieuwing van de kruispunten met Uitbreidingsstraat, 1ste Meistraat en ’s Herenbaan – Pierstraat zullen ook de volledige rijbaan en de fiets- en voetpaden worden vernieuwd.
 • Tegelijkertijd gaan we ook van start met de heraanleg van de Boomsestraat. We starten aan de grens met Boom en werken deze legislatuur, reeds zo ver als (verkeers)technisch en financieel haalbaar is, door tot aan de rotonde van Coeck. We onderzoeken of het mogelijk is het zwaar vervoer zowel voor het aan- als het wegrijden langs de Kwaede Wielstraat af te wikkelen, zodat we de Boomsestraat kunnen downgraden naar een groene woonstraat.
 • We starten ook met de opmaak van de plannen voor de volledige vernieuwing van de Antwerpsestraat, inclusief alle zijstraten. Bij de heraanleg geven we de voorkeur aan groen, brede voetpaden en daar waar mogelijk gescheiden fietspaden. Parkeren in de straat zelf zal worden beperkt tot een strikt minimum. Bijkomende parkeercapaciteit zal worden gecreëerd in achterliggende parkeerhavens. De uitvoering hiervan plannen we momenteel in aan het begin van de volgende legislatuur. Vroeger wordt niet mogelijk geacht omwille van enerzijds verkeerstechnische redenen en de interactie met de werven Matenstraat, Heideplaats en Boomsestraat. Anderzijds zal ook het werfverkeer voor het Nielderhoff door de Antwerpsestraat moeten, waardoor een volledige vernieuwing van het gedeelte tussen de Emiel Dewittstraat en de Klok niet wenselijk is voor 2026. De heraanleg van het stuk tussen de Eduard Claessenslaan en de Emiel Dewittstraat plannen we in begin volgende legislatuur. In deze zone dient er immers eerst nog gewerkt te worden rond het realiseren van parkeeralternatieven.
 • De lelijke loods aan het station wordt afgebroken en we realiseren hier het belangrijkste Nielse Mobipunt. Hier bieden we alle transportmodi aan: (deel)-fietsen, (deel)wagens, de Lijn, de trein, fiets-o-strade om de modal shift maximaal te faciliteren. We maken hier ook een overloopparking van, bereikbaar via een doorsteek langs de oude kleuterschool, die kan dienen bij evenementen in het gemeentelijk sportpark. Zo proberen we het aantal parkeerplaatsen op het sporthaldomein zelf tot een minimum te beperken. Het autoverkeer op het park willen we volledig uitsluiten, enkel de buitenkanten kunnen autoverkeer dragen.
 • We bouwen een nieuw technisch centrum op een reeds aangekocht terrein, centraal gelegen in onze gemeente, langs de Kwaede Wielstraat. Aangezien er in de 2 huidige sites vrij dringend zwaar zou moeten worden geïnvesteerd, wordt er tijdelijk een ander pand gekocht aan de Tunnelweg als tussenoplossing, in afwachting van de realisatie van het nieuw gebouw aan de Kwaede Wielstraat. Eens het nieuwe technisch centrum er staat wordt de Tunnelweg opnieuw verkocht. De terreinen aan de Volkenbondstraat worden als woonsite ontwikkeld ter (gedeeltelijke) financiering.
 • We vernieuwen deze legislatuur ook volledig de Vaartstraat, Dammanstraat en Oud Begijnhof.
 • Er wordt een Masterplan voor de heraanleg van de gemeentelijke begraafplaats opgemaakt. Deze legislatuur pakken we prioritair het kinderkerkhof en de sterrenweide aan.  Een nieuwe ceremonieruimte die voldoende beschutting geeft aan diverse weersomstandigheden en onttrokken is van het zicht op gemeentelijk werkmateriaal is eveneens prioritair. Algemeen vormen we de begraafplaats om tot een begraafpark met het nodige groen. We onderzoeken tevens de mogelijkheid van alternatieve uitvaartplechtigheden zoals bijvoorbeeld een asverstrooiing in de Rupel.
 • In het ganse herbestemmingstraject van de kerk van Hellegat wachten we het standpunt van Pegode met betrekking tot een eventuele participatie af. Indien Pegode toch zou afhaken moet het ganse project herbekeken worden.
 • We werken en rollen een sfeerplan uit: thematische sfeerverlichting of -versiering voor het centrum, het winkelstimuleringsgebied en zelfs de wijken met kerst. We bekijken de mogelijkheid om banners (welkom in Niel) boven de weg aan de invalswegen te hangen.
 • Sluikstorten pakken we aan via de Rupeltornado’s (een sociaal project in samenwerking met Vlotter): zo ruimen we minstens 2 keer per week verschillende buurten op.
 • Voetpadenplan opmaken: we vernieuwen deze legislatuur alle voetpaden van voor 2000.
 • We herbekijken het Nielse vuilbakkenplan. We proberen het aantal slim te verminderen en bepaalde lacunes weg te werken. We zetten in op voldoende aantallen en voldoende grote openbare vuilnisbakken. We onderzoeken of we kunnen investeren in ondergrondse containers en slimme vuilnisbakken daar waar nuttig en/of nodig.
 • Uitbreiding van het aantal hondenweides bv in Walenhoek en bekijken of er ergens een agility parcours mogelijk is.

3.      Een groen en leefbaar Niel

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 4-1024x1024.png
 • Niel heeft nood aan een nieuw gemeentelijk structuurplan (beleidskaders) dat we over de partijgrenzen heen uittekenen. Kwaliteitsvolle ontwikkelingen, het opruimen van kankerplekken en het behoud van open ruimte zijn daarin zeer belangrijk. Zo zijn het visvijvergebied, de Walenhoek, het Nielse Broek en het Hellegatbos essentieel om als groene en open ruimte te behouden.
 • Naast de Gecoro creëren we ook een Kwaliteitskamer om objectiever advies in te winnen zowel naar stedenbouw als naar architectonische kwaliteiten. Bouwprojecten vanaf 5 woonentiteiten passeren altijd verplicht langs deze kwaliteitskamer (en de Gecoro).
 • We leven inderdaad reeds met veel Nielenaren op een beperkte oppervlakte. Enerzijds dienen we de boel leefbaar te houden. Anderzijds pleiten we ook voor realisme. De demografische Vlaamse groei zal deels mee moeten opgevangen worden door de stadsrand. Bovendien vinden wij dat de rechten van grondeigenaars van wat vandaag woonzone is dienen te worden gerespecteerd. Daarom pleiten we voor een slimme verdere verdichting: het juiste bouwproject, op de juiste plaats, met het juiste evenwicht tussen aantal woonentiteiten, groen en publieke functies en met een goede afweging van de mobiliteitseffecten. Enkel in dit kader kan hoogbouw mogelijk zijn in Niel.
 • We leggen minimale oppervlaktes voor nieuw te ontwikkelen appartementen op om zo de woonkwaliteit te verhogen.
 • We vergroenen de gemeente ook via de promotie van kleinschalig groen in de woonomgeving. Daarnaast stimuleren we ook de individuele burger door verschillende maatregelen (reactivering en echte opwaardering bebloemingswedstrijd (geen inschrijving, open wedstrijd), stimulatie: plantvakken, vensterbankgroen, (fruit)bomen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, verticale tuinen, drijftillen, plantbakken, muurvegetatie … Waar opportuun realiseren we ook op gemeentegebouwen kruidtuinen.
 • Masterplan Openbaar groen. Voor ons zijn er de voorbije jaren op dit vlak onvoldoende stappen gezet. Daarom willen wij de eerste jaren van de nieuwe legislatuur een inhaalbeweging doen, met extra middelen en mensen voor de heraanplant en onderhoud van ons openbaar groen, vertrekkend vanuit een samen opgesteld masterplan, met duidelijke prioriteitenbepaling en fasering zodat opvolging voor de diensten haalbaar blijft.
 • We maken werk van een groenactieplan, groenbeheersplan, een bomenbeheerplan, een bomenbeleidsplan en een beheerplan voor alle gemeentebossen. Daarbij wordt ruimte voorbehouden voor natuurontwikkeling, maar ook voor de functies speelbos en wandelbos.
 • Alternatief maaibeleid: Om meer biodiversiteit te creëren schakelen we best over op een andere manier van maaien. Dit zal vooral betekenen minder maaien. Dit kan natuurlijk niet zomaar en ook niet overal. Naast fiets- en voetpaden zal steeds een strook gras kort gemaaid moeten worden om een vrije doorgang te garanderen en ook een verzorgdere indruk creëren. Hier zal ook moeten bekeken worden wat de beste werkmethodes zijn.
 • We voeren de komende legislatuur het LIP voor Waelenhoek gefaseerd verder uit. We hebben hierbij extra aandacht voor:
  • Plek(jes)waar mensen kunnen samenkomen.
  • Picknickplaatsen, blotevoetenpad, yogalessen, …
  • Speelplek in de natuur (boomstammen vb. schelle)
  • Nagaan of er putten niet meer gebruikt worden door de visclubs. We onderzoeken in dit geval of een herbestemming mogelijk is naar waterrecreatie (zwemvijver) en/of horeca binnen het bestaande ruimtelijk kader van het BPA.
  • Beter zichtbaarheid en toegankelijkheid voor het ganse gebied.
 • Bij de heraanleg en inrichting van straten, fietspaden of voetpaden, kiezen we voor duurzame concepten en beplantingen
 • We zorgen ervoor dat elke Nielenaar binnen een straal van 800m een bos ter beschikking heeft. Om dit te realiseren verankeren we definitief de groengebieden het Niels Broek, de Walenhoek en het Hellegatbos.
 • Na een grondige rebranding zetten we nieuwe en bijkomende toeristische informatiepanelen.

4.      Een mobiel Niel met een sleutelrol voor de fietser en de voetganger

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 10-1024x1024.png
 • We kiezen in het centrum en in de wijken resoluut voor de zwakke weggebruiker met intensief vernieuwde voetpaden, fietspaden, suggestiestroken en fietsstraten en fietsparkings. We bekijken of we de nieuw aangelegde straten en pleinen autoluw kunnen maken.
 • Door het actieplan Fietspaden werken we de komende legislatuur verder aan meer, betere en veiligere fietspaden en fietsstraten. Niel wil in de top 10 staan van de Fietsbarometer provincie Antwerpen. Zeer ambitieus
 • We stimuleren het te voet of met de fiets verplaatsen door tal van acties.
 • We breiden het systeem van de verkeerscamera’s verder uit (1ste Meistraat) om op nog meer en verschillende trajecten snelheidscontroles te kunnen doen.
 • We blijven ijveren voor meer en latere treinen op spoorlijn 52, ook in het weekend.
 • We blijven ijveren voor het doortrekken van de waterbus tot in Niel.
 • De fiets-o-strade langs spoorlijn 52 dient doorgetrokken te worden richting Antwerpen.
 • We stimuleren private en ontwikkelen onze eigen mobiliteitsdeelsystemen (deelfietsen, elektrische deelwagens aan openbare gebouwen of in wijken) liefst door samen te werken op het niveau van de Vervoerregio.
 • We ontwikkelen op strategische plaatsen in de gemeente (station, gemeentehuis, waterbushalte, …) mobipunten. Dit zijn mobiliteitsknooppunten waar verschillende vervoersmodi makkelijk kunnen gecombineerd worden.
 • We nemen onze verantwoordelijkheid bij het organiseren van het vervoer op maat in het kader van het nieuwe decreet basisbereikbaarheid. Eventuele lacunes in verbindingen tussen de belangrijkste Nielse mobipunten trachten we zelf te verhelpen of we nemen een regisseursrol hierin op.
 • We verhogen de verkeersveiligheid door onze ‘zwarte punten’ te heraanleggen: komende legislatuur willen we de volgende kruispunten aanpakken: Matenstraat-Uitbreidingsstraat, Boomsestraat-Tunnelweg, Matenstraat-1ste Meistraat en Matenstraat – ‘s Herenbaan.
 • We blijven werken aan verkeersveiligere schoolomgevingen
 • We herbekijken de circulatie in het centrum grondig, zowel voor personen- als vrachtverkeer als voor de Lijn.
 • We herzien de momenteel geldende parkeerverordening. We bekijken of we de norm van anderhalve parkeerplaats per woonentiteit voor bepaalde doelgroepen en/of projecten kunnen versoepelen. We nemen maatregelen om de afkoopbaarheid van ontbrekende plaatsen te verhogen. De hierdoor gegenereerde opbrengsten investeren we opnieuw in een mobieler Niel.

5.      Een financieel gezond en efficiënt Niel

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5-1024x1024.png
 • We realiseren opnieuw onze eigen Nielse taxshift, waarmee we zaken die we niet willen (afval, leegstand, krotten, milieuvervuiling, ontbreken conformiteitsattesten, …) meer belasten en zaken die we wel willen (werken) minder belasten.
 • We houden ons budgettair huishouden op orde en creëren maximaal ruimte om intensief te blijven investeren in onze publieke ruimte en patrimonium.
 • We werken actief verder om de problemen rond de OV (onterechte kortingen, foutieve bepalingen, …) weg te werken.
 • We indexeren alle belastingen (behalve belastingen op ondernemen) ineens met gemiddeld 15%. We koppelen vanaf nu alle belastingen en retributies aan de index.
 • Om de productiviteit van de organisatie verder te verhogen en de werkregimes tussen gemeente en OCMW te aligneren, wordt de 2 uur wekelijkse dienstvrijstelling geschrapt. Hierdoor komen we opnieuw terecht in het normale regime van een 38-uren week. Hierdoor ontstaat er, samen met de overdracht van de gemeentelijke basisschool naar het GO!, en door een doorgedreven digitalisering de voorbije jaren, overcapaciteit in de ondersteunende diensten. Een deel van deze overcapaciteit zetten we in om de bijkomende vragen naar personeel van bepaalde diensten in te vullen. De restcapaciteit die hierna nog overblijft laten we gespreid de komende jaren op een natuurlijke wijze afvloeien. 
 • We profileren ons verder als aantrekkelijke werkgever door ook voor de contractuele werknemers een tweede pensioenpijler in te voeren vanaf 2020.
 • We versterken de organisatie door verder te investeren in opleidingen en de softe HR (teambuildings, coachingstrajecten, onthaalbeleid, etc.) en door eveneens bijkomend aan te werven/te bevorderen. Gelet op de huidige noden van de organisatie en haar omgeving ligt de klemtoon hier op bijkomende leidinggevenden en expertprofielen.
 • We flexibiliseren verder het werken in de organisatie. Hiervoor herzien we de rechtspositieregeling in 2020.
 • We starten met de introductie van procesmanagement in de organisatie. Elk jaar brengen we 3 kernprocessen in kaart (prioritair technische meldingen, heraanleg straten en pleinen, budgetopmaak en -controle) om zo de efficiëntie van de organisatie te verhogen.
 • We lichten elk jaar één dienst extern door, om de efficiëntie binnen de organisatie verder te verhogen. In 2020 starten we met een externe audit van de technische buitendiensten, ter voorbereiding van de nakende verhuis.
 • Er komen ook met de andere leden van het MAT planningsgesprekken met schepencollege, conform het traject van de decretale graden. De collegeleden geven hun input met betrekking tot de evaluatie van de MAT-leden ten aanzien van de Algemeen Directeur;
 • We gaan voor een moderne, meer digitale inspraak: we pleiten voor een schepen van participatie zodat bij elk belangrijk project nog meer betrokkenheid ontstaat.
 • We gaan, onder externe begeleiding, actief aan de slag rond het samenwerken, zowel binnen de administratie als tussen ambtenarij en politiek.

6.      Een veilig Niel

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 6-1024x1024.png
 • We verhogen het budget voor de politiezone Rupel om zo meer blauw op straat te krijgen (interventie, recherche en wijkagenten). Visibiliteit en aanspreekbaarheid zijn de sleutelwoorden. We waarderen hierbij ook de rol van de wijkagent opnieuw op.
 • We behouden onze Nielse brandweerkazerne zoals dat in het beleidsplan staat van de Brandweerzone Rivierenland
 • We ondersteunen verder onze Rode Kruis-afdeling. We zoeken deze legislatuur voor hen een nieuwe huisvesting.
 • We bouwen ons team van gemeenschapswachten verder uit. We bestrijden overlast eerst met sensibilisering en finaal met GAS-boetes om overlast te bestrijden. We herinvesteren de geïnde bedragen in het aangenamer maken van onze gemeente.
 • We zetten BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) op in alle Nielse straten, met gestructureerde ondersteuning van de Lokale Politie: regelmatige testoproepen, infoverspreiding onder de leden, coaching van de coördinatoren.
 • Het LIVC is het overleg om radicalisering (in welke vorm dan ook) in kaart te brengen en aan te pakken door multidisciplinair overleg. Hiernaast komt er een ruimer overleg om alle veiligheids- samenlevings-, en andere problematieken samen te brengen en aan te pakken. Politie, OCMW, welzijn, sociale huisvesting, woonambtenaar en onderwijs dienen hier hun bijdrage te leveren.

7.      Een levendig Niel waar jong en oud het naar hun zin hebben

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 8-1024x1024.png
 • Naast het nieuwe jeugdhuis bouwen we een turnhal voor onze turnkring, in combinatie met een gevechtsportenzaaltje en een danszaal.
 • De sporthalomgeving is een belangrijke plaats in levendig Niel. Het moet een plek zijn waar iedereen terecht kan en iedereen graag verblijft. Na de bouw van de turnhal in 2020 werken we in 2021 ook de directe omgeving verder af met een skatepark en bijkomende sportveldjes.
 • Een speeltuintje in elke wijk waar de kleinsten terecht kunnen aangepast aan de leeftijd van de kinderen in die wijk en mee evoluerend. De speeltuin van de sporthal hebben we uitgebouwd tot de grootste speeltuin. Deze kunnen we nog verder uitbouwen zodat het een echte aantrekkingspool is voor kinderen uit onze gemeente.
 • Daarnaast realiseren we meer belevingsruimte in het straatbeeld voor jong en oud. We denken hierbij onder andere aan speelzones, outdoor fitnesstoestellen, petanquebanen, zitbanken, picknicktafels,…
 • Voor de noden van senioren worden aanpassingen aangebracht zoals hogere banken met leuningen voor meer zitcomfort of rolstoel- en rollatorvriendelijke voetpaden.
 • We proberen straten, wijken en buurten te ondersteunen in het “elkaar kennen en samenleven” door een waaier aan ondersteunende maatregelen: speelstraten, ondersteuning dag van de buren, buurt- en wijfeesten, bankjesproject, …)
 • We lanceren burgerprojecten. Hier kan je als inwoner zelf een project voor je straat, wijk of buurt indienen. Nadien kunnen de inwoners via het bewonersplatform of website mee beslissen voor welke projecten er geld wordt vrijgemaakt. Het gemeentebestuur of de indiener voert de gekozen projecten uit. De burgerprojecten zijn voornamelijk gericht op kleinschalige projecten.
 • We versterken het sociaal weefsel door ook het verenigingsleven te blijven ondersteunen met gratis materiaal uitleen, subsidies en investeringssubsidies voor het moderniseren van hun infrastructuur.
 • Er komt een masterplan “Lokale economie” met stimulerende, flankerende en stedenbouwkundige maatregelen om middenstand opnieuw kansen te geven in een herafgebakend winkelstimuleringsgebied langs Emile Vanderveldelaan, Heideplaats en Dorpsstraat zoals bepaald in het plan van de detailhandelscoach. Er wordt nog verder bekeken of er ook nog een gedeelte van de Antwerpsestraat kan/moet worden toegevoegd aan het winkelstimuleringsgebied. We gaan o.a. voor een verhuispremie voor relocatie van winkels naar het winkelstimuleringsgebied of een verhoging van de starterspremie. Het ondernemersloket moeten we uitbouwen en zorgen voor administratieve vereenvoudiging waar de ambtenaar de ondernemer opzoekt en ondersteunt. We bekijken dit alles in het kader van het detailhandelsplan.
 • We willen de wekelijkse markt en de nieuwe handelskern versterken. We onderzoeken of we, in samenwerking met de sociale economie en/of met vrijwilligers, een busje kunnen laten rondrijden door om senioren op te halen en terug te brengen tegen beperkte instapkost. Ook in de strijd tegen de vereenzaming van senioren kan deze maatregel nuttig zijn.
 • We investeren verder in onze evenementen om van Niel het ganse jaar door een levendige, bruisende gemeente te maken. We denken hier out-of-the-box en proberen zo het aanbod te vernieuwen. We bekijken ook hoe we onze oudste bewoners van WZC bij deze evenementen kunnen betrekken.
 • We willen een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod. Een aanbod voor jong en oud. Ivebica speelt hierin een belangrijke rol. In 2020 verhoogt Niel aanzienlijk zijn bijdrage aan Ivebica, waardoor we volwaardig deel kunnen uitmaken van het intergemeentelijk cultuuraanbod en waardoor we logischerwijs het niveau van het aanbod verder kunnen verhogen. Het aanbod mag bovendien anders dan het huidige aanbod zijn. We bekijken en evalueren de verschillende culturele evenementen, activiteiten, … en kijken waar we beter kunnen doen en wat er nog ontbreekt. We hebben oog voor kinderen en kansarmen.
 • Van de nieuwe bib in het binnengebied maken we een ontmoetings- en belevingsplek. We zorgen ervoor dat het een functionele en veelzijdige bibliotheek wordt. Het moet mogelijk zijn om er meer dan alleen boeken uit te lenen. Denk aan de krant lezen met een kopje koffie, andere mensen ontmoeten, workshops en activiteiten bijwonen. De multifunctionele ruimte leent zich perfect voor tentoonstellingen, lezingen, workshops en kan ook gebruikt worden door verenigingen.
 • We willen graag een jaarlijkse babyborrel organiseren om zo de jongsten en vooral hun ouders met elkaar in contact te brengen.
 • Verdere ontwikkeling van dossier rond Spaans Toreken (koppelen aan subsidie). We willen het zeker als monument behouden. In het kader van subsidies bekijken hoe we het concreet willen en kunnen invullen.
 • OLV Kerk: we restaureren de glas in loodramen. We bekijken op een gevelrenovatie met subsidies mogelijk is.

8.      Een sociaal en warm Niel waar iedereen zich thuis voelt

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 9-1024x1024.png
 • We verhogen de toegankelijkheid en de dienstverlening door alle diensten rond welzijn samen te brengen in het Sociaal Huis.
 • De maanden voor de geboorte en de eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen daarom leggen we bij het intergemeentelijke Huis van het Kind de focus op het jonge kind.
 • We richten binnen de welzijnsraad een werkgroep diversiteit op. Met deze werkgroep willen we de sociale samenhang versterken door mensen met elkaar in contact te brengen, door het respect tussen mensen te bevorderen en door iedereen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Dit doen we onder meer door elk jaar een activiteit te organiseren met het oog op 2 specifieke doelgroepen. Daarnaast blijven we het lokaal regenboogbeleid ondersteunen.
 • We blijven het vrijwilligerswerk binnen onze gemeente ondersteunen en voorzien een webtool ‘Niel Vrijwilligt’. In de strijd tegen vereenzaming zetten we met vrijwilligers een systeem van regelmatige seniorenbezoeken op.
 • We blijven inzetten op een toegankelijke, kwalitatieve Buitenschoolse KinderOpvang. Na de afwerking van de nieuwe scholencampus zullen de Speelberg en het Speelhuis hier in principe gecentraliseerd worden, tenzij in het nieuwe decreet Kinderopvang nog uit te rollen subsidiemogelijkheden andere opportuniteiten bieden. Het Speelpaleis blijft behouden op de huidige locatie. We trachten daar waar mogelijk ook kinderen uit het buitengewoon onderwijs te integreren in de werking van de BKO.
 • De strijd tegen (kinder)armoede is een belangrijk thema voor ons. We zetten hierop in door:
 • (langdurig) Werklozen actief te laten begeleiden door de tewerkstellingsdienst naar een nieuwe job.
 • Het aankopen van laag kwalitatieve, kleine woningen, om deze af te breken en nadien als nieuwe bouwpercelen op de markt te brengen aan een sociaal tarief voor Nielenaren. Zo houden we wonen in Niel betaalbaar.
 • Het flankerend onderwijsbeleid:
 • Huiswerkbegeleiding
 • Taalondersteuning
 • Brugfiguur: dit is de verbinding tussen de school, het gezin en staat in nauw contact met de dienst Welzijn.
 • Andere middelen om kinderarmoede te bestrijden waarop we ons baseren op de conclusies van het proefproject ‘flankerend onderwijsbeleid’ van de provincie Antwerpen.
 • Via het buurthuis werken we aan oplossingen voor specifieke noden die in de buurt gedetecteerd worden, versterken we kwetsbare bewoners en organiseren we ontmoetingsactiviteiten. Hierbij voorzien we verschillende oefenkansen en indien nodig ondersteuning voor volwassenen om de Nederlandse taal te leren.
 • We leveren de nodige inspanningen om het Bindend Sociaal Objectief tegen 2023 te realiseren. Voor de bewoners van de Parkwijk zoeken we een geschikte, kwalitatieve en betaalbare huisvesting.
 • Naar aanleiding van de audit van de sociale wooninspectie is het duidelijk dat de exploitatie in eigen beheer moeilijk houdbaar is. Daarom bekijken we of we de seniorenflats aan de Volkenbondstraat dienen te verkopen en/of het beheer dienen over te dragen aan een sociale huisvestingsmaatschappij.

9.      Een digitaal Niel

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 7-1024x1024.png
 • We maken van Niel een slimme gemeente (Smart City). Voor elke grote uitdaging onderzoeken we welke rol data en technologie hierin kunnen spelen en zorgen zo voor de slimme reflex. We bestuderen de goede voorbeelden in andere steden en over de landsgrenzen heen. We maken diensten efficiënter door de inzet van nieuwe technologieën die het leven van de burger en lokale ondernemingen vergemakkelijken. We hanteren beschikbare data of verzamelen via sensoren of andere bronnen bijkomende data om processen te vereenvoudigen, te versnellen en ons toe te laten de juiste keuzes te maken en achteraf te evalueren. Samen met partners (overheden, burgers, kennisinstellingen en lokale ondernemingen) zoeken we naar oplossingen die Niel op een duurzame en efficiënte(re) wijze en met respect voor de private levenssfeer naar de toekomst loodsen.
 • We maken eveneens onze organisatie klantvriendelijker en digitaler. We zetten sterk in op het verbeteren van zowel de interne als externe communicatie.

De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat de communicatie en het contact met mensen eenvoudiger en laagdrempeliger wordt (= ook toegankelijker). We moeten dan ook inzetten op verschillende kanalen. Naast de traditionele manieren van communiceren moeten we sterk inzetten op de sociale media. Ze bieden ons kansen om nog meer mensen te bereiken en met hen in gesprek te gaan. 

 • We actualiseren ons dienstverleningsconcept met het oog op de toekomst. Je moet alle documenten online kunnen aanvragen. Een digitaal bezoek aan het gemeentehuis moet ook mogelijk worden.
 • Niel zet resoluut verder in op de digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen. Hierdoor maken we mensen en middelen vrij om de Nielenaar, voor wie digitalisering minder evident is, op een menselijke manier te begeleiden.
 • We digitaliseren ook andere processen: de webshop verder uitbouwen, afspraken maken, inschrijven voor gemeentelijke activiteiten, meldingen doen, etc.
 • We bouwen www.niel.be verder uit tot een Digitaal Huis van de Nielenaar dat 24/7 toegankelijk is.