Uitbreiding schietclub Puurs-Sint-Amands

Onze OpenVLD Niel fractie heeft zich gemobiliseerd om de buurt te informeren dat er net over het water in Puurs-Sint-Amands een kleiduifschietclub een aanpassing heeft aangevraagd van hun werking.

Zo vragen ze een uitbreiding van 4 naar 5 openingsdagen & op
feestdagen, extra schietstanden en een nieuwe oriëntatie richting
Noeveren en Hellegat.
U kan de aanvraag terugvinden op de website van de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Onze lokale mensen in Hellegat en omliggende straten, Peter Jansegers & Aline Jacobs nemen hun tijd om hun buren te informeren.

informeren van de buurt

Wat kan jij doen?

Je kan een bezwaarschrift indienen via het omgevingsloket, Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2021191763

Of schriftelijk kan je je bezwaarschrift opsturen naar: t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands. Vermeld steeds het dossiernummer: 2021-584.

Wat gaan wij doen?

Wij volgen het dossier verder op en we hebben onze mensen gevraagd om via de gemeente Niel ook een bezwaarschrift in te dienen.

Bij vragen of opmerkingen kan jij onze lokale mensen steeds aanspreken!

Visie sociaal wonen in Niel

schepen Troch

Het college van burgemeester en schepenen keurde in december 2021, op voordracht van schepen voor Woonbeleid Anne Troch (Open Vld), de visietekst “Sociaal Wonen” goed.


Een omgevingsanalyse, waarin de huidige situatie in Niel werd geïnventariseerd, werd in oktober 2021 besproken op een gemeenteraadscommissie, waar aan alle fracties ook om hun input werd
gevraagd. Zoals elders in Vlaanderen staat Niel op het vlak van wonen voor heel wat uitdagingen:

  • De oprichting van één sociale huisvestingsmaatschappij in de Rupelstreek;
  • De aanwezigheid van een verouderd patrimonium dat niet meer voldoet aan de huidige en toekomstige normen inzake energiegebruik;
  • De bevolkingsevolutie in Niel met zowel “groene druk” (toenemend aantal jongeren), als “grijze druk” (toenemend aantal senioren).
  • Betaalbaar wonen voor iedereen.

Het behalen van het “Bindend Sociaal Objectief”, een processie van Echternach?

In 2007 had Niel 222 sociale huurwoningen, de 58 seniorenwoningen, die toen door het OCMW werden verhuurd, niet meegeteld.Door de Vlaamse overheid werd aan Niel een “Bindend Sociaal Objectief” van 64 bijkomende sociale huurwoningen opgelegd, te behalen tegen 2025. Hiermee zou het Vlaams gemiddelde van 6% sociale huurwoningen bereikt worden. 

Inmiddels werden een 30-tal nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd, maar het proces lijkt wel een omgekeerde “processie van Echternach” met één stap vooruit en twee achteruit. Door gebrek aan visie, te weinig financiële middelen en strengere kwaliteitsnormen heeft sociale huisvestingsmaatschappij “De Ideale Woning” beslist om in totaal 56 huurwoningen af te stoten.

Diverse plannen die door het gemeentebestuur op tafel werden gelegd werden door de toekomstige vorming van de nieuwe sociale woonmaatschappij voor de Rupelstreek door de Ideale Woning “on-hold” gezet of vertraagd.

Een ander knelpunt situeert zich op het vlak van de Ruimtelijke Ordening en het verlenen van een omgevingsvergunning voor nieuwe projecten.

De tuinwijk Achturenplein – Jozef Wauterslaan vormt een cultuurhistorisch geheel en wordt als dusdanig beschermd . Dit vormt een hinderpaal voor het oplossen van de grote leegstand van tientallen woningen die niet meer voldoen aan de huidige eisen op vlak van wooncomfort. Maar ook hier neemt “De Ideale Woning” geen verder initiatief.

Enerzijds is er grote leegstand, anderzijds zijn er lange wachtlijsten voor een sociale woning. Daarom dringt schepen Anne Troch aan op snelle actie. De herziening van RUP “Sporthal” kan de basis voor een oplossing vormen. Ook de opmaak van een RUP “Hellegat” moet een nieuw sociaal bouwproject daar mogelijk maken.

Sociaal woonaanbod in een kwalitatieve omgeving.

Niel opteert voor kleine tot middelgrote projecten die zorgen voor een goede sociale mix, daar waar mogelijk in combinatie met nieuwe private initiatieven.  De aanwezigheid van kwaliteitsvolle publieke groene ruimten in de onmiddellijke woonomgeving is zeer belangrijk.

De traditionele sociale en private woningmarkt biedt niet altijd een afdoende antwoord op woonbehoeften van jonge gezinnen, alleenstaanden, senioren of kwetsbare doelgroepen. Het is zinvol om te onderzoeken  welke mogelijkheden alternatief of experimenteel wonen kunnen bieden. Zorgwonen, co-housing,  tiny houses, wooncoöperaties zijn initiatieven die een antwoord kunnen bieden op de betaalbaarheid van wonen, maar daarnaast ook nog een ander doel hebben namelijk het tegengaan van vereenzaming en isolatie.

Via het gemeentelijk toewijzingsreglement kunnen we bepaalde woonentiteiten koppelen aan een specifieke doelgroep. In Niel hebben we specifiek voor senioren 28 flatjes in de Volkenbondstraat en worden 31 seniorenappartementen voorzien in het Nielderhoff. Daarnaast wil Pegode 16 sociale woongelegenheden bouwen voor mensen met een beperking.

Het gemeentebestuur blijft zich inzetten op het detecteren van leegstand. Waarbij de eigenaar helpend benaderd wordt door de werking van het Sociaal Verhuurkantoor bekend te maken, maar daarnaast ook bestraffend door een belasting op leegstand te heffen.

Niet alleen sociale huur, ook aandacht voor sociale koopwoning.

Ondanks het belang van een sociaal huuraanbod, lijkt ons de verwerving van een eigen woning een duurzamere oplossing van de huisvestingsproblematiek. Een sociale koopwoning vormt hierbij een mogelijkheid voor jonge gezinnen met een beperkt budget. Het is spijtig dat de Vlaamse Regering enkele jaren geleden de betoelaging van sociale koopwoningen stopzette. Toch wenst het gemeentebestuur te onderzoeken of het haalbaar is om nieuwe initiatieven uit te werken om jonge startende gezinnen te helpen een betaalbare koopwoning te verwerven.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van huisvesting wordt steeds problematischer. Aankoopprijzen en huurprijzen van woningen blijven stijgen. Bouwmaterialen voor nieuwbouw of renovatie worden gevoelig duurder. Op de financiële markten zien wij rentestijgingen. En last but not least, door het afschaffen van de “woonbonus” nam de Vlaamse Overheid een belangrijke fiscale stimulans (en financiële steun) weg.

Een gemeentelijke overheid heeft weinig of geen mogelijkheden hierin tussen te komen. Wel kan de bevolking o.a. via het gemeentelijk woonloket informatie krijgen over o.a. goedkope woonleningen, subsidies en premies.

Om o.a. uitbuiting via “huisjesmelkers” tegen te gaan en de kwaliteit van huurwoningen te verhogen blijven we inzetten op het afleveren van conformiteitsattesten.

Crisissituaties

Inwoners die in een crisissituatie terecht komen kunnen via de gemeente rekenen op ondersteuning. Hierbij neemt het OCMW een centrale rol op in samenwerking met partners als KINA, CAW Boom-Mechelen-Lier, casusregisseur intra familiaal geweld, Mobilant, burenbemiddelaar,…

Het lokaal bestuur heeft ook ingetekend op de nieuwe ketenaanpak “dak- en thuisloosheid” van CAW Boom-Mechelen-Lier.

Warme wens voor warme thuis

Rupelgemeenten en Aartselaar engageren zich voor ketenaanpak dak-en thuisloosheid

CAW Boom-Mechelen-Lier gaat samen met Rupelgemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Aartselaar met een nieuwe ketenaanpak dak- en thuisloosheid van start. Officieel op 1 januari 2022, maar in de praktijk al in aanloop van de eindejaarsperiode. De ketenaanpak dak- en thuisloosheid
bestaat naast het aanbod van bed, bad en brood, ook uit een belangrijk luik preventie.


Motto is: “Niemand slaapt tegen zijn wil op straat.”
Aan de nieuwe ketenaanpak ging een jaar van intensief overleg vooraf. CAW Boom-Mechelen-Lier verzamelde informatie rechtstreeks van de mensen in het werkveld – de maatschappelijk assistenten
van de OCMW’s -, de diensthoofden en de schepenen sociale zaken. Hiervoor werden 3 inspraakmomenten georganiseerd. Vlotter nam de rol van facilitator op.


De noden en behoeften werden in kaart gebracht, alsook de wenselijke en mogelijke oplossingen. Op basis daarvan werd de ketenaanpak uitgetekend. Enerzijds is het aantal plaatsen in de nachtopvang uitgebreid, anderzijds wordt sterk ingezet op preventie van dak- en thuisloosheid en van herval.
Intensieve begeleiding staat daarbij centraal. Die wordt aangeboden in de woonvormen die CAW aanbiedt, maar ook bij bewoners die dreigen uit huis te worden gezet aan huis en bij cliënten die in een noodwoning van een OCMW verblijven.


De lokale besturen voelen zich gesteund met deze ketenaanpak. Net zo min als hun cliënten er alleen voor staan, zo staan ook zij niet alleen in een duurzame aanpak van dak- en thuisloosheid. KINA (crisisopvang), de sociale huisvestingsmaatschappijen, het sociaal verhuurkantoor,
thuisbegeleidingsdiensten, burenbemiddelaars e.a. zijn daarbij ook onmisbare partners. Een warme thuis voor iedereen is de warme wens van de vijf schepenen sociale zaken.

“We wensen dat al wie het gevoel heeft op de dool te zijn, de kracht en hulp vindt om een
nieuwe start te nemen en een nieuwe thuis op te bouwen. Daarom hebben we voor de
Warmste Week het plaatje “Something inside so strong” van Labi Siffre aangevraagd.”

Nieuwe Gemeenteraadsvoorzitter

Jan Van de Velde volgt Steven Mattheus op

Voorstelling Jan Van de Velde

Na 15 jaar als gemeenteraadslid, waarvan 12 jaar als schepen, zei Bart Van der Velde op 1 juli de actieve Nielse politiek vaarwel.

Steven Mattheus (50) legde de eed af als nieuwe schepen.
Hij volgt Bart op. Steven was sinds januari 2019 voorzitter van de Nielse gemeenteraad. Als schepen heeft Steven de bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit en Sport.
“Als schepen kan ik actiever meewerken aan de toekomst van Niel”, zegt Steven, die in de zomermaanden ook waarnemend burgemeester was.

An Vermant volgde Bart Van der Velde op als gemeenteraadslid. En Michiel Hermans nam het zitje van An over in het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst.
Jan Van De Velde was fractieleider en nam van Steven Mattheus de fakkel over als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Matti De Laet werd aangeduid als nieuwe fractieleider.

Onze liberale fractie is én blijft een sterk team dat elke dag hard werkt voor Niel.

Open VLD herdenkt razzia in weeshuis

Open VLD herdenkt razzia in weeshuis

Op 10 mei 1940, 81 jaar geleden, viel Duitsland België aan en begon, ook in ons land, de Tweede Wereldoorlog. Wie als kind of jongvolwassene de oorlogsjaren bewust meemaakte, is vandaag bejaard of al overleden. Maar wat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, mag nooit vergeten worden.

Op Hemelvaartsdag, 18 mei 1944, hield de Gestapo (Duitse Geheime Politie), samen met Vlaamse SS’ers, met geweld en veel machtsvertoon een razzia in het Nielse weeshuis aan het Sint-Hubertusplein nummer 27.


Na het overlijden van zijn moeder in Niel, sticht priester en Nielenaar Ivo Cornelis er het weeshuis in zijn ouderlijk huis. Het bleef een weeshuis tot 1955.
Twee jaar geleden, op 18 mei 2019, 75 jaar na de razzia in het weeshuis, werd op initiatief van ere-schepen Walter Troch, aan het Sint-Hubertusplein, tegenover het vroegere weeshuis, al een gedenkplaat onthuld. Intussen is de razzia in Niel 77 jaar geleden.

Het is belangrijk dat we in herinnering blijven brengen wat hier toen gebeurde. We willen en kunnen dat niet vergeten.

Voor onze partij is uitsluiting of in dit geval opsluiting en deportatie van mensen op basis van geloof, geaardheid, kleur of op eender welke andere basis een volledige no-go.

Het is de plicht van ons allen om hier altijd waakzaam voor te zijn en ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren

An Vermant & Michiel Hermans – Co-voorzitters OpenVLD Niel

Daarom hield Open VLD Niel dinsdagavond een korte, coronaveilige, herdenking bij de gedenkplaat. We lieten er een teddybeer achter.

Rond 16 uur rijden, op 18 mei 1944, personenwagens en een legervrachtwagen het Sint-Hubertusplein op. Met gierende banden stoppen de wagens aan het weeshuis. Gehelmde Feldgendarmen en Vlaamse SS’ers in zwart uniform springen uit de vrachtwagen. Ze vatten post op de vier hoeken van het plein en snauwen alle nieuwsgierigen weg.
In de Kerkhofstraat blijven enkele Nielenaren op afstand toekijken. Een van de Vlaamse SS’ers schiet verschillende keren met zijn mitrailleurpistool rakelings boven hun hoofden.
De Feldgendarmen slaan met hun geweerkolven het glas uit de voordeur van het weeshuis. Wanneer de deur het begeeft, stormen de Duitsers het weeshuis binnen. Ivo Cornelis, die toevallig zelf aanwezig is, weet nergens van als hem gevraagd wordt hoeveel Joodse kinderen er in het weeshuis verblijven.

Wat Cornelis niet vertelt, is dat hij die middag door een onbekende telefonisch verwittigd werd dat er een razzia zou gebeuren. Hij alarmeerde meteen mevrouw Verbeeck, die aan de overkant van het plein woonde. Die stuurde onmiddellijk haar 14-jarige dochter mee naar het tehuis. Het meisje
hielp een dertigtal Joodse jongetjes aankleden en nam hen mee voor een grote wandeling naar het Niels Broek.

Ivo Cornelis houdt vol dat er geen Joodse kinderen in het weeshuis verblijven. Maar de Duitsers vinden de rantsoeneringskaarten van de jongetjes. Cornelis moet nu wel toegeven dat een aantal kinderen ‘toevallig’ op wandel zijn. Hij weet niet waarheen. De Duitsers zijn echter goed ingelicht, waarschijnlijk getipt door een Nielse collaborateur. Ze halen mevrouw Verbeeck uit haar woning tegenover het weeshuis, confronteren haar met de ‘bewijzen’ en dreigen: ofwel worden de kinderen meteen teruggehaald. Ofwel verdwijnen Ivo Cornelis en mevrouw Verbeeck in een
concentratiekamp.

Mevrouw Verbeeck breekt. De kinderen worden teruggebracht. De kinderen moeten zich uitkleden.
Wie duidelijk besneden is, wordt in de vrachtwagen gezet. Twee kinderen, van wie de Joodse afkomst onzeker is, moeten niet mee en blijven achter.
Ivo Cornelis en mevrouw Verbeeck worden, voor verhoor, meegenomen naar het hoofdkwartier van de Geheime Feldpolizei, op de Belgiëlei, in Antwerpen. Na een nacht opsluiting worden Cornelis en mevrouw Verbeeck weer vrijgelaten.

Al sinds mei 1943 worden kinderen zonder ouders niet meer gedeporteerd. Alle Joodse kinderen in het weeshuis in Niel worden, op twee na, opgepakt, meegenomen en ondergebracht in weeshuizen van de Vereniging voor Joden in België. De kinderen ontsnapten zo aan deportatie en de concentratiekampen. Ze overleefden de oorlog. Twee weken later, op 6 juni 1944, landden de geallieerden in Normandië. Drie maanden later, begin september 1944, werd België bevrijd.
Na de oorlog heeft Ivo Cornelis bijna nooit meer gesproken over de kinderen die hij kon redden.

Kleine attentie bij heropstart horecaterrassen

Kleine attentie bij heropstart horecaterrassen

Eindelijk!

We kunnen terug een terrasje doen. De lekkere koffie en het frisse pintje in onze favoriete horecazaak gaan smaken. Het is voor de horeca-uitbaters een moeilijke periode geweest, daarom wilt het gemeentebestuur hen zo goed mogelijk ondersteunen. Vandaag bracht schepen van Lokale Economie Ellen Brits met haar dienst een bezoek aan alle horeca-uitbaters.

Schepen Brits

“We bieden horecazaken net zoals vorig jaar de mogelijkheid om hun terrassen uit te breiden”, legt schepen van Lokale Economie Brits uit. “Samen met de gemeentediensten zijn we erin geslaagd om bijna alle horecazaken een groter terras aan te bieden.”

“De belangrijkste voorwaarde daarbij is de veiligheid,” gaat de schepen verder. “Horecazaken kunnen uitzonderlijk ook gratis tafels en stoelen lenen. Daarnaast zorgen we voor een actuele lijst met de aangepaste openingsuren van onze horeca op de gemeentelijke website: https://www.niel.be/heropening-horecaterrassen-8-mei-2021.”

Op vrijdag 7 mei brachten de ambtenaar van lokale economie, Joyce Heymans, en de schepen van Lokale Economie onze horeca-uitbaters een bezoekje om ze een goede heropstart te wensen. “We gaven in naam van de Nielenaren een aantal plantjes cadeau, die de horeca enorm gemist hebben. Na zo’n moeilijk periode verdienen ze het om eens letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet te worden. Bovendien een echte win-win want ook leuk voor de inwoners die een terrasje doen”, besluit de schepen. 

Thuiskomen in je buurt – integratie

Thuiskomen in je buurt – integratie

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 26 projecten geselecteerd om nieuwkomers in contact te brengen met autochtone Vlamingen. Elk van de proefprojecten ontvangt 40.000 euro. Daartoe behoort ook ‘Thuiskomen in je buurt’ van de gemeenten Aartselaar, Boom, Niel, Hemiksem, Rumst en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Vlotter.

“Het doel van ‘Thuiskomen in je buurt’ is het opzetten van duurzame netwerken om effectieve participatie van inburgeraars in de gemeenten te bewerkstellingen”, zegt schepen voor welzijn Anne Troch.

“Een sociaal netwerk is enorm belangrijk”, weet ook gemeenteraadslid Evelyn Ibie, die in 1996 naar België kwam.
“Ik volgde drie jaar lang les om Nederlands te leren. Intussen begon ik te werken in de keuken van een woonzorgcentrum. Ik nam mijn lesboeken mee naar het werk. Tijdens de pauzes oefende ik Nederlands met mijn collega’s. En ik blijf nog altijd bijleren.
Vorige week ontdekte ik nog een nieuwe betekenis van een woord dat ik al lang ken. Als ik nu een woord fout gebruik, verbeteren mijn kinderen me. Nederlands leren heeft me sterk vooruit geholpen in het leven”, vertelt Evelyn.

https://www.hln.be/aartselaar/intergemeentelijk-integratieproject-krijgt-40-000-euro-vlaamse-subsidie~a0cc420b/

College dient bezwaar in tegen Schels Stort

College dient bezwaar in tegen Schels Stort

De afgelopen dagen is er heel wat ongerustheid ontstaan bij onze inwoners naar aanleiding van de plannen van een bedrijf om een Schelse kleiput te dempen.

Daarover loopt er op dit moment een openbaar onderzoek bij het gemeentebestuur van Schelle tot 26 januari.
Naar aanleiding van dit dossier besliste het schepencollege gisteren om alvast meer info op te vragen bij het Schelse gemeentebestuur. Bovendien vroegen we Schelle of zij tijdens het openbaar onderzoek geen digitale informatievergadering kunnen (laten) organiseren zodat het dossier voor iedereen duidelijk wordt.

Tenslotte zal het Nielse schepencollege op basis van de inhoud van het dossier een bezwaar neerleggen.
Let op: Het is de deputatie van de provincie Antwerpen die uiteindelijk de beslissing gaat nemen rond dit dossier. ( zie ook foto openbaar onderzoek) Van zodra we meer nuttige info ontvangen, zullen we dit ook bekend maken.

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

14 augustus 2020

Op 12 Augustus nam de gouverneur nieuwe maatregelen, tijd dus voor een nieuwe update door onze burgemeester, Tom de Vries.

Wij onthouden alvast:

?De mondmaskerplicht blijft behouden. Deze verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten. (Lees: je draagt het overal behalve waar je of je gezin alleen bent. Twijfel je, draag je het gewoon.)

?Op restaurant of op café mag je met je bubbel aan dezelfde tafel zitten. Dus uw gezin + 5 vaste contacten met een maximum van 10.
Horeca-zaken moeten sluiten om 01:00uur ipv om 23uur.

⏰ De avondklok geldt tussen 01:30u en 5u. Behalve voor essentiële verplaatsingen en mensen die terug uit vakantie komen.

?Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte. In deze groep van tien personen dienen de aanwezige minderjarigen meegeteld te worden.

❓Meer info kan je zeker op de FAQ van de gouverneur terugvinden:

https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq.html?fbclid=IwAR2e4EzM3iJzZ0c1vep_VZh1al2qfSa7DHQGRSEAnpzbLkMgLUA8WV1FcRQ

Hou je gezond en zorg voor jezelf en je naasten!

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

Boodschap van uw Burgemeester Tom De Vries

10 augustus 2020

Update Corona

Zoals vorige week beloofd, probeer ik wekelijks een update te geven:

?nog steeds stijging van besmettingen nationaal. Waakzaamheid blijft geboden
?lichte daling in Niel: van 11 naar 7 eind vorige week
?Rupelstreek globaal nog steeds veel besmettingen

?Niel zet al enkele weken in op contact tracing
?zelf besmet? Leef de quarantaine strikt na!
?werk mee aan de contact tracing
? in contact geweest met iemand met een positieve test? Contacteer onmiddellijk de huisarts
?ga in quarantaine tot je de uitslag hebt
?werk mee aan de contact tracing!
? hulp nodig tijdens de quarantaine? Bel de BuurtZorglijn
?BuurtZorgLijn 03/451.11.10
?nog vragen bij besluit gouverneur?

https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq.html?fbclid=IwAR0XFi4JEjbyMVlImg2xyTU2zufPZYESngqpADkNp1u87DvGeFweAv3bYVA